CBTS2

Certificate in Ballet
Teaching Studies

Το βασικό δίπλωμα διδασκαλίας της Royal Academy of Dance.

Ένας κύκλος σπουδών που οδηγεί σε υψηλό επίπεδο διδασκαλίας των τάξεων της μεθοδολογίας κλασικού χορού RAD.

Η σχολή μας δίνει τις απαραίτητες βάσεις τεχνικής κλασικού χορού, την ύλη και τις γνώσεις διδασκαλίας και παρέχει την απαιτούμενη πρακτική διδασκαλία για την επιτυχία στις εξετάσεις του Διπλώματος.